Facebook Instagram article Forum

Statut Stowarzyszenia
Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg
im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”

uchwalony w dniu 13 maja 2017 roku


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” jest patriotycznym zrzeszeniem młodzieży i osób starszych pragnących kontynuować działanie w oparciu o tradycje i metody wychowawcze wypracowane i charakterystyczne dla związków i towarzystw strzeleckich zawarte w myśli niepodległościowej pierwszego komendanta Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego w duchu zasad wierności i służby dla Rzeczypospolitej, kultywowania tradycji niepodległościowych i oddania ojczyźnie.

Art. 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Tarnobrzeg.

Art. 3
Działanie Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Władze Stowarzyszenia mogą zatrudniać pracowników do wykonania określonych zadań, w tym swoich członków.

Art. 4
Stowarzyszenie używa własnych znaków, pieczęci, sztandarów, proporców oraz odznak zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia oraz obowiązującym prawem.

Art. 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6
Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie swoich członków w duchu patriotycznym wokół wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna,
c) poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego,
d) rozwijanie wśród swoich członków i społeczeństwa w sposób świadomy i zorganizowany poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los,
e) formowanie wzorowych postaw obywatelskich,
f) wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole,
g) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej młodzieży,
h) działanie w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa i tradycji,
i) organizowanie przedsięwzięć turystycznych, krajoznawczych, sportowych i wypoczynkowych,
j) organizowanie przedsięwzięć, kursów, szkoleń oraz propagowanie bezpieczeństwa.

Art. 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności oświatowo – wychowawczej i szkoleniowej posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego poprzez prowadzenie wykładów i ćwiczeń, organizowania kursów i obozów z zakresu sportów obronnych i wychowania patriotycznego,
c) organizowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej służącej popularyzacji Stowarzyszenie i idei niepodległościowej,
e) udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
f) kształcenie kadry instruktorskiej,
g) pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa i służbami ratownictwa,
i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
j) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
k) prowadzenie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
l) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
m) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
n) szerzenie wiedzy ekologicznej i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
o) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia,
p) współudział w akcjach społecznie użytecznych.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

Art. 8
Podstawą pracy wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie jest tradycja walk o niepodległość. Stowarzyszenie działa jedynie godziwymi metodami zgodnymi z prawem i interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność partii politycznych na terenie Stowarzyszenia jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.


Rozdział III
SPOSOBY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 9
Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:
a) członków czynnych,
b) uczestników,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

Art. 10
Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój bezpośredni i osobisty udział w pracach Stowarzyszenia, ma ukończone 16 lat, uznaje Statut oraz złoży deklaracje członkowską. Członków czynnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 11
Uczestnikiem jest osoba deklarująca swój bezpośredni i osobisty udział w pracach Stowarzyszenia, ukończyła 13 lat, uznaje Statut oraz złoży deklarację uczestnika. Uczestników przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 12
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, nie biorąca bezpośredniego udziału w pracach Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Art. 13
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, uznana przez Zarząd za szczególnie zasłużoną dla Stowarzyszenia.

Art. 14
Członek czynny i honorowy ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski dotyczące pracy i działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 15
Uczestnik ma prawo:
a) zgłaszać wnioski dotyczące pracy i działalności Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 16
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 17
Członków czynnych i uczestników obowiązuje:
a) przestrzeganie statutu Stowarzyszenia,
b) wykonywanie obowiązków nakładanych przez regulaminy oraz uchwały władz Stowarzyszenia,
c) udział lub współudział w pracach Stowarzyszenia,
d) regularne opłacanie składek członkowskich.

Art. 18
Członków wspierających i honorowych obowiązuje:
a) przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia,
b) udział, względnie współudział w pracach Stowarzyszenia,
c) wykonywanie obowiązków nakładanych przez Uchwały Władz Stowarzyszenia.

Art. 19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie po uprzednim rozliczeniu się z Władzami Stowarzyszenia,
b) skreślenie z listy członków (uczestników) uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
d) wykluczenie z grona członków (uczestników) uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia statutu albo uchwał władz stowarzyszenia, umyślnego działania na szkodę stowarzyszenia, prawomocnego skazania przez sąd powszechny za przestępstwo lub wykroczenie.

Art. 20
Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wydanych przez Zarząd przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia w/w odwołanie na najbliższym zebraniu Komisji Rewizyjnej następującym po wniesieniu odwołania. Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wydanych przez Komisję Rewizyjną przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu przez Komisję Rewizyjną. Prezes Zarządu przedstawia w/w odwołanie na pierwszym Walnym Zebraniu Członków następującym po wniesieniu odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 21
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd – zwany dalej Dowództwem Jednostki z Przewodniczącym Zarządu zwanym dalej Dowódcą Jednostki,
c) Komisja Rewizyjna.

Art. 22
Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jedynie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zmianie Statutu wymagają większości 2/3 głosów.

Art. 23
Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi czynnemu, wspierającemu i honorowemu. Dla ważności uchwał Walnego zebrania członków wymagane jest quorum 50% w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Art. 24
Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywa się raz na trzy lata i zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w każdym terminie:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków czynnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia.
W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków termin jego odbycia przypadać powinien w okresie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Art. 25
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie zmian w Statucie,
d) wybór Przewodniczącego Zarządu – Dowódcy Jednostki,
e) wybór członków Zarządu – Dowództwa Jednostki,
f) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie głównych kierunków działalności,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art. 26
Ta sama osoba nie może wchodzić jednocześnie w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 27
Do kompetencji Zarządu – Dowództwa Jednostki, której przewodniczy Dowódca Jednostki działającej pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) nadzorowanie działalności finansowej i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń,
d) prowadzenie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie członków czynnych, uczestników, wspierających i honorowych,
f) przygotowywanie i zatwierdzanie regulaminów i instrukcji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie,
g) zwoływanie Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
h) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
i) kierowanie działalnością i wydawanie rozporządzeń dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Art. 28
Zarząd – Dowództwo Jednostki – składa się z Przewodniczącego Zarządu (Dowódcy Jednostki) oraz 2 do 4 członków wybranych przez Walne Zebranie. W miarę potrzeb może on w tych granicach na wniosek Dowódcy Jednostki poszerzyć swój skład lub uzupełnić wakaty, ale nie więcej niż o połowę ilości członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków. Zebrania Dowództwa Jednostki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące. Poszczególne funkcje w Dowództwie Jednostki są ustalane na pierwszym jej posiedzeniu po dokonaniu wyboru.

Art. 29
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Stowarzyszenia. Składa ona sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków po przeprowadzeniu raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia. W razie potrzeby dokonuje ona też wykładni statutu oraz przyjmuje odwołania członków Stowarzyszenia. Składa się ona z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ze swego grona na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru wybiera przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

Art. 30
Kooptacja władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć połowy składu władz pochodzących z wyboru. Następuje ona w przypadku trzykrotnej nieobecności członka na posiedzeniu organu, do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art. 19. Kooptacji dokonuje organ, w którego składzie nastąpił wakat.


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 32
Dla skuteczności czynności prawnej dokonanej w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu (Dowódcy Jednostki) lub osoby przez niego upoważnionej ze składu Zarządu. Czynności rozporządzające majątkiem Stowarzyszenia wymagają ponadto podpisu (kontrasygnaty) osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Art. 33
W razie likwidacji Stowarzyszenia uchwała musi stanowić o losie pozostawionego majątku.


Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 34
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków czynnych i wspierających, honorowych. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia wszelkich czynności likwidacyjnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.