Regulamin Marszu

1. Marsz jest formą uczczenia i upamiętnienia czynu Legionowego oraz żołnierzy polskich, którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej położyli podwaliny pod odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Marsz rozpoczyna się w Tarnobrzegu symboliczną przeprawą przez Wisłę z „Galicji do Królestwa”, a odbywa się na Ziemi Sandomierskiej w
miejscach związanych z działaniami I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w 1915 roku w okolicach wsi Konary.

2. Marsz jest również spotkaniem osób związanych z odrodzonym po kilkudziesięciu latach „ruchem strzeleckim” kultywującym tradycje Związków i Drużyn Strzeleckich, z których wywodzili się żołnierze Legionów.

3. Marsz odbywa się corocznie w sobotę i niedzielę przypadającą w rocznicę bitwy pod Konarami, tj. między 16 a 23 maja.

4. Organizatorem Marszu jest Zarząd Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

5. Marszem kieruje Komendant Marszu.

6. Komendantem Marszu jest osoba pełnoletnia, która uczestniczyła w minimum trzech marszach.

7. Kandydaci na Komendanta Marszu wybierani są spośród osób zgłoszonych bezpośrednio po zakończeniu Marszu przez uczestników, którzy 3-krotnie ukończyli Marsz.

8. Kandydatami na Komendanta Marszu są 3 osoby, które uzyskały w głosowaniu największą liczbę głosów.

9. Obowiązkiem organizatora jest wybór Komendanta Marszu spośród zgłoszonych Kandydatów.

10. Wybór ten musi nastąpić w pierwszym kwartale roku, w którym odbywa się Marsz, jednak nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Marszu, tj. przed datą 16 marca.

11. Od momentu wyboru Komendant Marszu ma obowiązek na bieżąco informować Komendę Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg o postępach organizacyjnych.

12. W przypadku kiedy nie wywiąże się z tego zadania automatycznie traci uprawnienia Komendanta Marszu i jego zadania przejmuje Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2002 Tarnobrzeg.

13. Komendant Marszu jest zobowiązany, najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem Marszu, do przedstawienia programu Marszu oraz przepisów organizacyjno – porządkowych do wiadomości publicznej.

14. Po zakończeniu Marszu Komendant Marszu ma obowiązek w ciągu miesiąca przedstawić organizatorowi sprawozdanie z Marszu oraz rozliczyć Marsz pod względem finansowym.

15. W marszu uczestniczą osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestników przyjmuje Komendant Marszu.

16. Całą trasę marszu pokonuje się pieszo wraz z potrzebnym ekwipunkiem i zapasami żywności, o ile Komendant Marszu nie zarządzi inaczej.

17. Osoba, której Komendant Marszu zaliczy przejście całej trasy jest wpisywana na listę „Uczestników” Marszu, co zostaje potwierdzone stosownym certyfikatem.

18. Uczestnicy marszu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i przepisów organizacyjno – porządkowych wydawanych przez Komendanta Marszu. W przypadku ich łamania Komendant Marszu może ich usunąć z Marszu.

19. Wyróżniających się uczestników Komendant Marszu wymienia w rozkazie podsumowującym marsz.

20. Sposób pokonania trasy, strukturę i organizację Marszu, opłaty marszowe oraz inne sprawy nie ujęte w powyższym Regulaminie określa Komendant Marszu w przepisach organizacyjno – porządkowych wydawanych oddzielnie dla każdego Marszu.

21. Zmiany w Regulaminie może dokonywać wyłącznie organizator z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Marszu.